Vernieuwing platform

HDN zet zich in voor efficiëntie en innovatie in de financiële dienstverlening. Zij maakt hiervoor gebruik van het HDN Platform.
Uit onderzoek blijkt dat het huidige platform van HDN voldoet aan de eisen van veiligheid en betrouwbaarheid. Om nieuwe ideeën en innovaties te kunnen realiseren is echter vernieuwing van het platform noodzakelijk.  Daarom is het project “Vernieuwing HDN Platform” gestart. Zo is de financiële keten klaar voor de toekomst.

Via workshops met leden, gebruikers en professionals zijn eisen en wensen voor een nieuw platform in kaart gebracht. Op basis van deze eisen en wensen voor beheer, security, processen en techniek is via een uitvoerig selectieproces gekozen voor een oplossing die op dit moment wordt gebouwd en getest.

In januari gaan we in nauw overleg met een aantal early adopters live. De ervaringen die we met deze groep opdoen gebruiken we voor de verdere uitrol die vanaf mei 2020 plaatsvindt. Vanaf januari kunnen leden aangeven wanneer zij over willen gaan op het nieuwe platform. Dit verwerken we in een instapkalender zodat we de overgang gespreid en gecontroleerd kunnen uitvoeren.

De functionaliteiten van het nieuwe platform zijn gelijk aan het oude platform. Als iedereen over is op het nieuwe platform zijn de mogelijkheden voor de toekomst oneindig.

Tijdens de overgang is het niet mogelijk aanpassingen te doen die gevolgen hebben voor het datamodel. Dit is de zogenaamde ‘freeze’ periode. Deze periode loopt van september 2019 tot en met januari 2020. Voor de wet noodzakelijke aanpassingen en kleine wijzigingen die niet ingrijpen op het datamodel zijn wel gewoon mogelijk.

Planning

Augustus – September – Oktober 2019

 • De realisatiefase voor het nieuwe platform voor het HDN-berichtenverkeer is gestart.
 • De migratie wordt stapsgewijs uitgevoerd. Een van de belangrijkste
  uitgangspunten voor de migratie naar het nieuwe platform is het waarborgen van de
  continuïteit van het berichtenverkeer. In voorbereiding op de migratie is het van belang dat alle leden en gebruikers de communicatiesoftware-update (HDN Enterprise 7.1) in oktober of november uitvoeren. Meer info vind je in de toelichting op de migratiestappen.

Oktober 2019

 • Consultatie Expertteams
 • Algemene Ledenvergadering en Stakeholdersessie
 • Distributie communicatiesoftware

December 2019

 • Integratie- en ketentesten

Januari 2020

 • 3e week januari go-no-go besluit uitrol/implementatie fase
 • Bij een go: start aanmelding voor overgang naar nieuw platform (opstellen Instapkalender)
 • Vanaf eind januari gaat een selecte groep early adaptors over op het nieuw platform (technisch live)

Januari – Februari – Maart 2020

 • Opstellen draaiboek voor overgang op basis van ervaringen met early adaptors

Maart 2020

 • Informatiesessie voor alle stakeholders

April 2020

 • Stapsgewijze overgang van leden en gebruikers naar nieuw platform volgens de Instapkalender

 

Documenten

Hieronder vind je documenten met meer informatie over de vernieuwing van het HDN platform.

 

OMSCHRIJVING DOCUMENT
Het waarom, wanneer en wat van het project. Algemene presentatie Vernieuwing Platform
De presentatie die gebruikt is tijdens de exptertteamsessie van 9-10-2019 in Breukelen Presentatie expertsessie 09-10-2019

Beschrijving van de migratiestrategie – een doorkijk in hoe HDN van het oude platform naar het nieuwe platform komt.

 

Migratiestrategie

Om de overgang naar het vernieuwde platform soepel te laten verlopen zijn een aantal stappen noodzakelijk. In dit document worden de migratiestappen toegelicht.

 

Migratiestappen

Beschrijving van de systeem- en acceptatietesten ten behoeve van de HDN communicatiesoftware.

 

Testplan HDN Communicatiesoftware

Momenteel zit het project in de realisatie- en testfase. In dit document wordt het plan voor deze fase toegelicht.

 

Faseplan realisatie en test

Een grafische weergave van de projectplanning. Deze is onderverdeeld in de: Overall project planning; Faseplanning Realisatie- en Test; Planning realisatie API ontwerp.

 

Grafische weergave project planning

Een visuele weergave van het stappenplan en het tijdpad voor de API realisatie.

 

API-ontwerp planning

Overzicht HDN Enterprise gebruikers die de Communicatiesoftware 7.1 hebben geïnstalleerd.

 

HDN Enterprise 7.1 gebruikers overzicht

 

Contact

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de vernieuwing van het HDN platform, schrijf je dan in voor onze nieuwsmail. Voor vragen kun je contact opnemen met projectleider Maurice van Os via info@hdn.nl, 030 767 10 18

Veelgestelde vragen

 • Welke maatregelen zijn getroffen om een datalek tot een minimum te beperken?
  CS Net heeft een ISO27001:2013 en NEN7510:2017 certificering, een verwerkersovereenkomst met HDN en wordt daarnaast regelmatig gemonitord.
 • Is er bij de migratie sprake van conversie van data?
  Gegeven de gekozen migratiestrategie is er geen dataconversie van oude/historische data voorzien. Het huidige platform ‘evolueert’ (stapsgewijs) naar het nieuwe platform. In beginsel blijft bestaande functionaliteit behouden. Aanvullend geldt dat het berichtformat en de inhoud van het huidige bericht identiek blijven. Voor zover er van conversie sprake is, beperkt deze zich tot ‘berichten onderweg’. D.w.z. berichten verzonden vanuit het oude platform, welke worden ontvangen in het nieuwe platform.
 • Klopt het dat de overloopserver een nog prominentere rol gaat spelen in het HDN berichtenverkeer?
  Er zijn vier servers, die gezamenlijk de “overloopserver” vormen. Deze zijn verdeeld over twee locaties, bereikbaar op vier IP-adressen en voorzien van load balancing. Er zijn, naast functionele testen, extra performancetesten gedaan. Die geven voldoende vertrouwen dat er geen onacceptabele vertraging optreed. Een bericht op de overloopserver is encrypted en blijft onder normale omstandigheden minder dan een minuut op de overloopserver staan, dan is het weer weg. Er vindt dus geen grote cumulatie van berichten plaats. Er is ingebouwd dat als een afleveradres niet bereikbaar is, de aflevering aan andere partijen gewoon door kan gaan. Dit is uitgebreid getest. Er vindt extra visuele bewaking plaats, bovenop de automatische, op eventuele queuevorming van de berichten. Alle berichten worden nu, ook zonder de extra overloopfunctie, ca 3 dagen (encrypted) bewaard als service, zodat bij problemen met de verwerking bij de ontvanger het bericht opnieuw kan worden opgehaald. Hier staan dus meer berichten dan op de overloopserver zullen staan. Deze service bestaat al enkele jaren en de beveiliging is hierop afgestemd en enige malen geaudited en voldoende bevonden.
 • Hoe is de beveiliging en continuïteit van deze oplossing geregeld? Is deze server bijv. active – active uitgerust?
  Ja, er zijn verschillende ip-adressen, meerdere servers, load balancing en fysiek verschillende locaties.
 • Hoe is de afscherming van deze server geregeld voor bijvoorbeeld de IT-beheerders (CSNet)?
  Deze is afgestemd op de archieffunctie.
 • In hoeverre wordt het recht op vergetelheid toegepast in het nieuwe platform?
  Data wordt niet blijvend opgeslagen. De data wordt automatisch weggegooid zodra een proces/ verzoek is afgerond. Daarmee is er de facto geen sprake van vergetelheid.
 • Ten aanzien van de gekozen technische oplossingen. In hoeverre is rekening gehouden met hoe lang deze partijen bestaan? En hoe zit het met de continuïteit van de gekozen open source techniek?
  Bij de selectie van de open source software componenten is expliciet gekeken naar de mate waarin de techniek een 'proven technology' is. De gekozen softwareleveranciers zijn gerenomeerde organisaties die bekend zijn in markt. Tevens is gekeken naar de mate waarin de ontwikkelcommunities actief zijn en daarmee doorontwikkeling plaatsvindt op de betreffende open source technieken. Op basis hiervan concluderen wij dan, dat de continuiteit geborgd is ten aanzien van de gekozen open source techniek. Tevens wordt deze toetsing ook uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, namelijk Deloitte.
 • Hoe is bij het uitvoeren van de testen de validatie gecheckt?
  Wij hebben dit gecheckt aan de hand van de huidige hypotheekaanvraag schema’s (AX).
 • Wijzigt de huidige data-opslag (functionaliteit)?
  Het huidige opslagmechanisme blijft. De import naar de applicatie Qlikview blijft bestaan. Dit verandert niet. Wel kan er eventueel gekozen worden voor een andere database-opstelling.
Ben jij al klaar voor de overgang naar het nieuwe platform?

01 november 2019 - . Lees meer

HDN Softwarerelease 7.1

08 oktober 2019 - . Lees meer

Vernieuwing HDN platform

01 oktober 2019 - . Lees meer

Bouw nieuw HDN platform gestart

28 augustus 2019 - . Lees meer

IT Experts gezocht

26 februari 2019 - . Lees meer

Voorbeeldversie nieuw platform in de maak

31 januari 2019 - . Lees meer

Wie heeft de beste oplossing?

12 november 2018 - . Lees meer

Voorstellen voor vernieuwing platform onderweg

09 oktober 2018 - . Lees meer

HDN Fit for the Future

29 mei 2018 - . Lees meer