Nieuws:

Vacature | Lid Raad van Commissarissen

Nieuws
01 augustus 2019

Vacature: Lid Raad van Commissarissen, HDN

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur (directie) van HDN, adviseert over de strategische koers en uitvoering daarvan en vervult de werkgeversrol richting het bestuur. De RvC conformeert zich aan de ‘Dutch Corporate Governance Code’. HDN kent een loondienstorganisatie van 6 medewerkers. De Directie voert de dagelijkse bedrijfsvoering, waaronder ontwikkeling, implementatie en beheer van de berichtstandaarden, de uitvoering van projecten en consultancy. Een deel van de werkzaamheden zijn uitbesteed, onder andere aan Davinci. Het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur en de helpdesk wordt ondersteund en verzorgd door CSNet. Tevens dragen de Beleid Advies Commissie (BAC), de Werkgroepen Standaard en de HDN Gebruikersgroepen bij aan de ambities van HDN.

Uiterste reactietermijn: 1-9-2019

Profiel

De geschikte kandidaat heeft de volgende algemene kwaliteiten

 • Maatschappelijke ervaring als senior manager met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij / zij praktisch kan functioneren in de raad van commissarissen.
 • In staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de raad van commissarissen.
 • In staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vereniging tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat te zijn om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de coöperatieve vereniging te voorzien.

De geschikte kandidaat heeft de volgende specifieke kwaliteiten

Voor de vervulling van de taak van de raad van commissarissen zal ernaar worden gestreefd dat in deze raad – gespreid over de verschillende leden daarvan – bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals

 • Op senior managementniveau bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur uit de branche.
 • Financieel-economische kennis en ervaring.
 • Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, juridische en fiscale zaken, informatietechnologie, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen, en stakeholdermanagement.
 • Kennis en ervaring op het gebied van ketenintegratie en standaardisatie in brede zin, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markten waarin HDN actief is.
 • Ervaring met hypotheek- en hypotheek gerelateerde processen en IT projecten in de financiële sector.
 • Aantoonbare ervaring en kennis van de intermediaire distributie van hypotheekproducten door middel van franchise-formules

Samenstelling
De raad van commissarissen zal zich – binnen de grenzen van zijn bevoegdheden – ervoor inzetten dat de raad van commissarissen te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

 • De leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
 • De raad een representatieve afspiegeling is van branche en brancheorganisaties.
 • Iedere commissaris geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Iedere commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/ haar taak, binnen zijn/ haar rol in het kader van deze profielschets.
 • De raad van commissarissen als geheel is samengesteld in lijn met deze profielschets en de samenstelling van de raad van commissarissen zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan voeren.
 • Minimaal één commissaris een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen.
 • De commissarissen zich houden aan de beperkingen van het RvC reglement van HDN.
 • De raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad van commissarissen als een team kan optreden.
 • De raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie kan worden gevormd.
 • De raad van commissarissen oog heeft voor internationale, sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor HDN.

Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris wordt deze voordracht door de raad van commissarissen getoetst aan het geheel van samenstelling en algemene en specifieke kwaliteiten, dit in de context van de samenstelling van de raad van commissarissen op dat moment. Deelname aan de raad van commissarissen is onbezoldigd.

Informatie
Kijk voor verdere informatie op de website www.hdn.nl , de profielschets (pdf) of neem contact op met een van de leden van de selectiecommissie:
Christian Dijkhof of Jan van Baars.

Belangstelling?
Stuur jouw CV en motivatiebrief aan Liesbeth Alofs (lalofs@hdn.nl)