UitkeringTypen

Er zijn ketenafspraken gemaakt voor de volgende uitkeringtypen:

  • Afstemming uitkeringtypen HDN & NHG: WGA en IVA i.p.v. WIA  & introductie WAZ
  • WAO met en zonder herkeuring

WAO met en zonder herkeuring
2 juni 2017
Met het vervallen van de WIA code is een hiaat naar boven gekomen in het huidige gebruik van de code WIA. Naar blijkt wordt deze code gebruikt om WAO uitkeringen door te geven. De huidige nieuwe codes IVA en WGA kunnen niet gemapt worden met de WAO varianten. Om een eenduidige opgave van ook WAO uitkeringen mogelijk te maken met HDN zijn de volgende twee uitkeringtypen met AX 17.0.6.0 beschikbaar gekomen.

  • 13 WAO met herkeuring
  • 14 WAO zonder herkeuring

Er is besloten om WAO zowel met als zonder herkeuring toe te voegen omdat blijkt dat achterstand bestaat in de herkeuring van WAO gerechtigden. Hierdoor bestaan situaties dat een hypotheekaanvrager nog niet is herkeurd maar dit wel zou moeten zijn. De geldverstrekker wil het verschil in wel of niet herkeurd expliciet ontvangen.

WGA en IVA i.p.v. WIA & Introductie WAZ
16 december 2016
Nieuw in de NHG V&N 2017-1 is het kunnen opgeven van (sociale) uitkeringen. Binnen HDN bestaat de entiteit Uitkering die sterk overeenkomt met de uitkeringen zoals per 2017 op te geven bij NHG. Wat ontbreekt binnen HDN zijn de drie uitkeringtypen WAZ, WGA en IVA.

WGA en IVA zijn beide een WIA uitkering. UWV geeft hierover het volgende aan:

  • WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.
  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Wanneer WGA en IVA worden toegevoegd binnen HDN kan verwarring ontstaan over het gebruik van WIA enerzijds en WGA en IVA anderzijds. Om deze verwarring weg te nemen, gelden de volgende richtlijnen:
1. Binnen HDN16 worden de drie uitkeringtypen WAZ, WGA en IVA toegevoegd aan de AX datacatalogus.
2. Per HDN17 komt de uitkering type WIA te vervallen.
3. Per HDN17 komt waardenlijst AOSoort, met waarden tijdelijk of vast AO uitkering, te vervallen.

HDN – SoortUitkeringType NHG – SocialeUitkering
01 WIA (per HDN17 vervallen)
02 Bijstand
03 WW
04 Wachtgeld
05 RWW
06 ANW
07 Verzekering
08 Wajong
09 AOW
Nieuw: 10 WAZ
Nieuw: 11 WGA
Nieuw: 12 IVA
ANW
WW
IVA
WGA
WAO
WAZ
Wajong
Bijstand
RWW
Wachtgeld

KREDIETEN

Een WIA uitkering bestaat uit de subtypen uitkeringen WGA en IVA. Met HDN17 komt WIA als uitkeringtype te vervallen en worden WGA en IVA de standaard. De waardenlijst AOSoort, met vast en tijdelijke AO uitkering, komt per HDN17 te vervallen. Ook is uitkeringtype WAZ, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, toegevoegd. Meer achtergrond informatie is terug te vinden in paragraaf 4.8.