Statusmeldingen bij hypotheken (CONCEPT)

De informatie op deze pagina is IN CONCEPT (d.d. 13 december 2018).

Deze pagina beschrijft de ketenafspraak Statusmeldingen Hypotheken. De ketenafspraak bestaat uit een procesflow en detailbeschrijvingen. Deze moeten in combinatie van elkaar gelezen worden.

Voor de happy flow zijn de volgende statusmeldingen gedefinieerd:

 • SX 09 Ontvangstbevestiging
 • SX 10 Offerte aanvraag in behandeling genomen
 • SX 22 Renteaanbod verzonden
 • SX 12 Wacht op (aanvullende) stukken
 • SX 04 Dossier te acceptatie
 • SX 23 Bindende offerte verzonden
 • SX 05 Dossier finaal akkoord
 • SX 21 Gelden zijn / worden uitbetaald
 • SX 20 Lening in beheer

Voor communicatie bij procesafwijkingen zijn de volgende statusmeldingen gedefinieerd:

 • SX 14 Offerte aanvraag niet te verwerken
 • SX 24 Offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker
 • SX 11 Offerte aanvraag afgewezen
 • SX 01 Offertetermijn verloopt
 • SX 25 Offerte aanvraag technisch niet te verwerken
 • SX 16 Offerte aanvraag beëindigd, zie toelichting

De procesflow is hier te downloaden. De detailbeschrijving is hier te downloaden.


SX 09 Ontvangstbevestiging

Betekenis Aanvraag is technisch goed verwerkt in het systeem van de eerste ontvanger in het hypotheekproces van de aanbieder.
Ketenafspraak: Verplichte status. Iedere partij in de keten moet een ontvangstbevestiging versturen aan de verzender. Wanneer de aanvraag wordt doorgestuurd en hierop volgt een ontvangstbevestiging, mag deze bevestiging niet worden doorgestuurd wanneer dit geen functionele  toegevoegde waarde biedt voor de ontvangende partij. Wanneer het leningnummer/ offertenummer bekend is op het moment van de ontvangstbevestiging, moet dit nummer onder Kenmerk worden meegegeven.
Moment: binnen 15 min na ontvangst aanvraag in systeem
Frequentie: eenmaal: dus slechts 1 keer communiceren per aanvraag naar pakket, onafhankelijk van aantal opeenvolgende ontvangers van het AX bericht voordat deze in behandeling wordt genomen.
T.o.v. fase 1 : uitbreiding met vermelding dat lening-/offertenummer in Kenmerk moet meegegeven als deze al bekend is

SX 10 Offerte aanvraag in behandeling genomen

Betekenis: de offerte aanvraag is ontvangen en is oké bevonden om in behandeling genomen te worden voor het verstrekken van een rente aanbod of bindende offerte.
Ketenafspraak: Verplichte status. Deze statusmelding wordt verstuurd wanneer een offerte aanvraag verwerkt kan worden tot een renteaanbod of bindende offerte. Deze statusmelding moet het leningnummer of offertenummer bevatten, opgegeven in Kenmerk. (Het leningnummer of offertenummer is het nummer waarmee de hypotheekaanvraag herkenbaar is voor het IM, geldverstrekkers en eventueel andere ketenpartijen). Deze statusmelding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels (portals / serviceproviders / etc).
Moment: binnen 15 min na constatering dat inhoudelijk verwerkt kan worden.
Frequentie: eenmaal, wanneer is geconstateerd dat verwerkt kan worden.
T.o.v. fase 1 : nieuwe ketenafspraak is dat deze statusmelding altijd verstuurd moet worden na SX09 Ontvangstbevestiging

SX 22 Renteaanbod verzonden

Betekenis: Het renteaanbod is door de aanbieder verzonden.
Ketenafspraak: Deze statusmelding wordt verstuurd wanneer een renteaanbod is verzonden. Deze statusmelding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels (portals / serviceproviders / etc). In de praktijk worden statusmeldingen vaak door adviseurs ontvangen en een renteaanbod door een binnendienst. Om deze reden wordt deze statusmelding naast het offertebericht verzonden.
– Gelijktijdig met ‘Renteaanbod verzonden’ moet een OX met ‘18 Indicatief voorstel’ verstuurd worden waarmee het renteaanbod zelf wordt verstuurd.
Moment: binnen 15 min na versturen van het renteaanbod
Frequentie: eenmaal per versie van het renteaanbod.
T.o.v. fase 1 : nieuw, i.p.v. ‘13 Offerte verzonden’

SX 12 Wacht op (aanvullende) stukken

Betekenis: het dossier is in afwachting van aan te leveren stukken.
Ketenafspraak: Verplichte status. Deze statusmelding wordt verstuurd wanneer het dossier in afwachting van stukken (bewijslast) is. Wanneer het dossier deze status al heeft, mag deze statusmelding niet opnieuw worden verstuurd. Over de status van documenten zelf wordt gecommuniceerd via DA en DX.

 • Met ‘Aanlevermoment’ in de SX wordt kenbaar gemaakt op welke fase de ‘Wacht op (aanvullende) stukken’ betrekking heeft. Er zijn vier aanlevermomenten gedefinieerd. Verdere details zijn hieronder beschreven onder Moment.
 • Het ‘Aanlevermoment’ in de SX komt overeen met het in de DA per document opgegeven ‘Aanlevermoment’. Hiermee zijn de aanlevermomenten aan elkaar te koppelen en kan vastgesteld worden welke documenten aangeleverd moeten worden voordat de volgende statusmelding van toepassing is.
 • ‘Wachten op (aanvullende) stukken’ wordt niet verstuurd wanneer een nieuw stuk is aangeleverd of wanneer een stuk wordt goedgekeurd (dan wordt DA verzonden).
Moment: Er zijn vier momenten gedefinieerd waarop de statusmelding ‘Wacht op (aanvullende) stukken’ verstuurd moet worden. Deze aanlevermomenten zijn in de SX kenbaar gemaakt met het veld ‘Aanlevermoment’ en zijn als volgt:
01 Voor indicatief rentevoorstel
a.Dit aanlevermoment is van toepassing wanneer stukken nodig zijn vooraf aan het opstellen van het renteaanbod (bijv. bij zelfstandig ondernemers)
b.Ketenafspraak is dat deze ‘Wacht op (aanvullende) stukken’ wordt verstuurd wanneer de stukken via HDN worden aangeleverd. Gelijktijdig met deze ‘Wacht op (aanvullende) stukken’ moet een DA verstuurd worden waarmee 1e set aan documenten worden opgevraagd. Deze DA moet minimaal één documentstatus ’01 Aan te leveren’ bevatten.
02 Voor bindende offerte
a. Dit aanlevermoment is van toepassing in drie situaties. Eerste situatie is nadat het renteaanbod is verstuurd.
b. Tweede situatie is wanneer geen renteaanbod wordt uitgebracht en na versturen van de ‘SX10 Offerte aanvraag in behandeling genomen’.
c. Derde situatie is dat de huidige status van het dossier ’04 Dossier ter acceptatie’ is en na afronden van de dossiercontrole extra stukken of nieuwe versies van afgekeurde stukken nodig zijn voor de beoordeling. De intermediair moet deze stukken (laten) aanleveren.
03 Na bindende offerte en voor passeren
Dit aanlevermoment is van toepassing nadat de bindende offerte getekend retour is gekomen en door de aanbieder nog op andere stukken wordt gewacht voordat de status ‘Dossier finaal akkoord’ afgegeven kan worden.
04 Na passeren
Indien gewenst en als het intermediair een stuk moet aanleveren voordat de lening in beheer genomen kan worden, mag ‘Wacht op (aanvullende) stukken’ met dit aanlevermoment verstuurd worden. Echter, verwachting is dat in minimale situaties het IM in deze fase documenten moet aanleveren.
Frequentie: eenmaal n.a.v. hierboven beschreven situaties. ‘Wachten op (aanvullende) stukken’ mag niet verstuurd worden na aanleveren van een nieuw stuk of wanneer een stuk wordt goed-/afgekeurd (dan wordt DA verzonden).
T.o.v. fase 1 : fase 2 uitgebreid met ‘Aanlevermoment’ en daarmee gekoppeld aan DA

SX 04 Dossier te acceptatie

Betekenis: Alle stukken zijn aangeleverd bij de aanbieder en het dossier is gereed voor inhoudelijke beoordeling.
Ketenafspraak: Verplichte status. Aanbieder heeft alle opgevraagde stukken die nodig zijn voor de inhoudelijke beoordeling ontvangen en gaat binnenkort over tot inhoudelijke beoordeling. Wanneer de aanbieder een deel van deze stukken wel al beoordeeld heeft maar nog niet alle stukken heeft ontvangen, mag deze statusmelding niet worden verzonden. (Over de status van documenten zelf wordt gecommuniceerd via DA en DX)
Moment: De aanbieder stuurt deze statusmelding zodra de aanbieder heeft vastgesteld dat alle opgevraagde stukken zijn aangeleverd.
Frequentie: zodra de aanbieder heeft vastgesteld dat alle opgevraagde stukken zijn aangeleverd.
T.o.v. fase 1uitgebreid met voorwaarde dat alle opgevraagde stukken voor inhoudelijke beoordeling eerst ontvangen moeten zijn)

SX 23 Bindende offerte verzonden

Betekenis: De bindende offerte is door de aanbieder verzonden. Het intermediair kan de bindende offerte door de consument laten ondertekenen.
Ketenafspraak: Ketenafspraak: Verplichte status. Uitgangspunt is dat het moment waarop een bindende offerte wordt verzonden het moment is waarop de consument duidelijkheid krijgt dat de consument definitief in aanmerking komt voor de aangevraagde lening onder opgegeven condities. Deze statusmelding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels (portals / serviceproviders / etc). In de praktijk worden statusmeldingen vaak door adviseurs ontvangen en een bindende offerte door een binnendienst. Om deze reden wordt deze statusmelding naast het offertebericht verzonden.
– Gelijktijdig met ‘Bindende offerte verzonden’ moet een OX met ’00 Offerte’ verstuurd worden waarmee het bindende offerte zelf wordt verstuurd.
Moment: binnen 15 min na versturen van de bindende offerte
Frequentie: eenmaal per versie van de bindende offerte.
T.o.v. fase 1: Nieuwe, i.p.v. ‘Offerte verzonden’

SX 05 Dossier finaal akkoord

Betekenis: Het dossier is gereed voor passeren bij de notaris of voor onderhandse verwerking.
Ketenafspraak: Verplichte status. De statusmelding wordt afgegeven na ontvangst van de getekende bindende offerte bij de aanbieder èn alle stukken die nodig zijn voor bindende offerte zijn nog steeds inhoudelijke en administratie akkoord. Met deze statusmelding wordt kenbaar gemaakt dat het dossier gereed is voor passeren bij de notaris of voor onderhandse verwerking. Indien een geldverstrekker geen getekend exemplaar van de bindende offerte retour wilt ontvangen, moet deze statusmelding na ‘SX23 Bindende offerte verzonden’ worden verzonden. Deze statusmelding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels (portals/ SP/ etc).
Moment: na ontvangst van de getekende bindende offerte en wanneer alle stukken die nodig zijn voor inhoudelijke beoordeling akkoord zijn
Frequentie: eenmaal, in geval van wijzigingen na finaal akkoord kan deze statusmelding nogmaals worden verstuurd.
T.o.v. fase 1: uitgebreid met voorwaarde dat bindende offerte bij de aanbieder getekend retour moet zijn

SX 21 Gelden zijn / worden uitbetaald

Betekenis: de gelden worden uitbetaald en daarmee komt de lening beschikbaar voor de consument.
Ketenafspraak: Verplichte status. De nieuwe status ‘Gelden zijn uitbetaald’ is toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat de lening beschikbaar komt voor de consument. Het is toegestaan deze status af te geven wanneer de betaling van de gelden is klaargezet of wanneer de gelden daadwerkelijk zijn uitbetaald. Er is hierbij sterke afhankelijkheid met de inrichtingsmogelijkheden in systemen.
Moment: wanneer de gelden zijn uitbetaald. (Ook toestaan deze status af te geven wanneer de betaling klaar staat om uitbetaald te worden.
Frequentie: zie moment
T.o.v. fase 1:  nieuw

SX 20 Lening in beheer

Betekenis: gerelateerd aan de overdracht van een dossier naar beheer bij aanbieders intern, onafhankelijk van wel of niet passeren bij de notaris.
Ketenafspraak: Verplichte status. Deze statusmelding maakt expliciet dat het dossier in beheer is genomen door de aanbieder. De melding is van toepassing op alle dossiers die naar beheer gaan, ongeacht of deze wel of niet passeert bij de notaris. De melding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels (portals / serviceproviders / etc).
Moment: binnen twee werkweken nadat de notaris het passeren van de akte heeft gemeld dan wel dat een dossier in beheer is genomen door de aanbieder.
Frequentie: eenmaal
T.o.v. fase 1: ongewijzigd t.o.v. fase 1