Statusketenpartij

Met ingang van HDN18 (september 2018) zal de volgende ketenafspraak gelden:

Binnen de entiteit <DocumentKenmerk> in zowel het DA- als het DX-bericht bestaat een (sub)entiteit <StatusKetenPartij> met de volgende gegevens:

De omschrijving van <StatusKetenPartij> is: Partij in de keten die de status aan het document heeft gegeven, niet zijnde de geldverstrekker.

Deze entiteit is ooit aan de DA en DX toegevoegd om voor het Intermediair duidelijk te maken welke partij de status aan een document heeft gegeven. Het kan immers (functioneel) anders zijn of bijvoorbeeld een Serviceprovider een document Afgewezen heeft of dat de Geldverstrekker dat heeft gedaan.

In het geval dat een “ketenpartij” de eigen status wil doorgeven mag deze tussenschakel de status van de Geldverstrekker niet overschrijven. De “ketenpartij” moet hiervoor dus de entiteit StatusKetenPartij gebruiken.

Volmachtsituatie: in het geval een ketenpartij binnen een volmacht van de Geldverstrekker werkt en dus namens de Geldverstrekker een dossier / documenten Akkoord mag geven dan kan deze ketenpartij de betreffende status ook communiceren in de entiteit <StatusKetenPartij>.

De gevolmachtigde kan vervolgens middels de entiteit <StatusKetenPartij> de betreffende Status meegeven in het DX bericht dat aan de Geldverstrekker wordt verzonden. De Geldverstrekker kan er vervolgens voor kiezen om deze Status automatisch over te nemen om vervolgens de Status in de entiteit <DocumentKenmerk> te communiceren aan de Tussenschakel, die deze weer doorstuurt aan het Intermediair.

Met ingang van HDN18 (september 2018) zal deze StatusKetenPartij ook zichtbaar moeten zijn in de pakketten die het DA bericht ontvangen en tonen aan de gebruiker.

Voordelen:

  • Biedt de “ketenpartij” een mogelijkheid om eigen statussen door te geven aan het Intermediair zonder deze van de Geldverstrekker te overschrijven.
  • Duidelijkheid voor de ontvanger van het DA-bericht welke partij welke status heeft gegeven.
  • Biedt de gevolmachtigde de mogelijkheid om éénmalig in het eigen systeem het (Voorlopig) Akkoord te geven en hoeft dit niet te herhalen in het systeem van de Geldverstrekker. De Geldverstrekker kan dit automatisch overnemen (indien gewenst).

Update d.d. 3 januari 2019:

Ter verduidelijking van deze ketenafspraak gelden de volgende uitgangspunten:

  • Deze ketenafspraak is gemaakt ter ondersteuning van deze ketenafspraak, om de waarde van de documentstatus ‘Akkoord’ te bewaken. Partijen moeten er vanuit kunnen gaan, dat als een ‘Akkoord’ wordt afgegeven in het veld DocumentStatus, dat dit hierna niet meer wijzigt. Eventuele eerdere processtappen kunnen worden gecommuniceerd door gebruik van ‘Voorlopig akkoord’.
  • Een ketenpartij die handelt vanuit een volmacht van de geldgever, is niet verplicht om het veld StatusKetenPartij te gebruiken in het DA bericht. In deze gevallen heeft het de voorkeur om de status in het veld DocumentStatus te communiceren.
  • Een ketenpartij is nooit verplicht om de StatusKetenPartij in de DX te gebruiken. Zoals hierboven vermeld kan het voor partijen die binnen een volmacht van de Geldverstrekker werken wel van toegevoegde waarde zijn om dit veld te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer de gevolmachtigde partij de eerste documentbeoordeling doet en de Geldverstrekker hierna nog een finale beoordeling.