NHG Seniorenverhuisregeling

 

Update 13 Juli 2018: Senioren verhuisregeling verbeterd

De nieuwe versie van het HypotheekBericht HDN18.2.8.0 omvat de volgende verbeteringen:

  • Het jaarlijks inlegbedrag van een gekoppelde opbouw polis/rekening is beschikbaar op leningdeelniveau middels het veld InlegBedragHuidigLeningdeel.
  • Aangepaste omschrijving van het veld HuidigLeningdeel / RestantSaldoHuidigLeniningdeel: ‘Het actuele saldo van het huidig leningdeel op de (vermoedelijke) passeerdatum’. (De tekst ‘minus de aflossingen’ is geschrapt).

De SeniorenHypotheek zonder NHG  is te herkennen middels een produktvorm in de waardenlijst ‘CodeLeningMij’. De CodeLeningMij is te koppelen aaneen maatschappijspecifieke explaincode middels de waardenlijst MaatwerkOplCodeMij in de entiteit MaatwerkOplSpec. De situationele klantherkenning bij uitval op een reguliere aanvraag kan middels de leeftijd vna de aanvrager in combinatie met verhuizen (doorstromer).

Juni 2018: Senioren verhuisregeling beschikbaar

Aanleiding & doelstelling

NHG breidt per 18 juni 2018 haar voorwaarden & normen uit met de ‘Senioren Verhuisregeling’. Met deze regeling kunnen senioren, die met de gebruikelijke annuïtaire toets niet in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG, o.b.v. de werkelijke maandlasten toch in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. De voorwaarden waaraan de senior & de hypotheek moeten voldoen zijn te vinden via https://www.nhg.nl/Professional/Advies-en-verstrekking/NHG-voor-senioren .

Seniorenverhuisregeling opgenomen in de HDN Standaard

De HDN-werkgroep Standaard Hypotheken heeft de inrichting van de Seniorenverhuisregeling als onderdeel van de HDN Standaard vastgesteld. Expliciete voorwaarde is dat de inrichting binnen HDN18 als maatschappij specifieke oplossing beschikbaar komt zodat aanbieders deze NHG-regeling op eigen gekozen moment binnen de HDN18 kunnen implementeren.

De volgende ketenafspraken zijn vastgesteld:

1. Procesafspraak. Voor een eenduidig ketenproces is de ketenafspraak gemaakt m.b.t. het proces. Wanneer sprake is van de seniorenverhuisregeling wordt in de initiële aanvraag zowel de informatie meegegeven om de annuïteitentoets te kunnen uitvoeren als de gegevens benodigd voor de werkelijke lastentoets.

2. Expliciet maken van de doelgroep. De seniorenverhuisregeling is een eerste doelgroep propositie door NHG. Met deze propositie wordt kenbaar gemaakt dat de hypotheekaanvraag hierop betrekking heeft. NHG heeft aangegeven dat meer proposities in de toekomst volgen. Binnen HDN18 wordt hiervoor de maatschappij specifieke waardenlijst ‘NHGPropositie’ in entiteit Lening opgenomen, direct naast de (al bestaande) NHG gerelateerde waardenlijst ‘Mutatie’. ‘NHGPropositie’ bestaat vooralsnog uit 1 waarde, namelijk ‘Seniorenverhuisregeling’. Met HDN19 wordt deze waardenlijst opgenomen in het generieke AX-berichtschema.

3. Huidige hypotheeklasten herkennen. Voor het kunnen rekenen met de werkelijke lasten moeten de gegevens over de huidige lening bekend zijn bij de aanbieder. Er zijn twee methoden vastgesteld om binnen HDN18 de huidige hypotheeklasten te kunnen opgeven: opgave van werkelijke lasten enerzijds en opgave van de details over de huidige hypotheek waarmee de aanbieder de bruto maandlasten kan berekenen anderzijds.
a. Opgave werkelijke lasten – de werkelijke lasten worden opgegeven door het intermediair, waarbij de bruto hypotheeklasten en de eventuele totale inleg worden opgegeven. Voor het jaarbedrag van de bruto hypotheeklasten komt het maatschappij specifieke veld BrutoHypotheekLasten in entiteit HuidigeFinanciering beschikbaar. De definitie van dit HDN bestaande veld is ‘Het bedrag aan totale bruto hypotheeklasten van de huidige hypotheek per jaar exclusief de premie van de verzekering.’ Voor het jaarbedrag van de inleg en/of premie is het maatschappij specifieke veld HuidigInlegBedrag in entiteit HuidigeFinanciering al beschikbaar.
b. Opgave huidige leningdelen – aanbieders berekenen zelf de werkelijke lasten m.b.v. gegevens per huidig leningdeel. Hiervoor worden de volgende velden & condities gebruikt:
– Naast huidige conditie op HuidigLeningdeel dat gegevens over de huidige leningdelen verplicht zijn wanneer er niet wordt afgelost, moeten de aanbieders binnen HDN18 zelf de maatschappij conditie toevoegen dat gegevens over de huidige leningdelen verplicht zijn wanneer NHGPropositie ‘Seniorenverhuisregeling’ is. Dat ziet er als volgt uit: ‘HuidigLeningdeel is verplicht als NHGPropositie heeft waarde (Seniorenverhuisregeling)’
– HuidigLeningdeel / AflossingsVormHuidigLeningdeel (huidige definitie volstaat)
– HuidigLeningdeel / DuurInMndHuidigLeningdeel (huidige definitie volstaat) => note: i.v.m. gebroken maanden volgt op korte termijn een wijzigingsverzoek m.b.t. duur in maanden. Dit wijzigingsverzoek moet verwerkt worden in deze inrichting.
– HuidigLeningdeel / RestantSaldoHuidigLeningdeel (definitie wordt ‘Het actuele saldo van het huidige leningdeel minus de aflossingen tot aan de (vermoedelijke) passeerdatum’
– HuidigLeningdeel / RentePctHuidigLeningdeel (huidige definitie volstaat)
– HuidigLeningdeel / OorspronkelijkeIngDtHuidigLeningDeel (huidige definitie volstaat)
– HuidigeFinanciering / HuidigInlegBedrag => dit is dus op leningniveau, niet op leningdeelniveau! (Definitie wordt ‘Jaarbedrag aan te betalen premie/inleg van de huidige verzekering/rekening waarmee de lening wordt afgelost’

4. Huidige opgebouwd pensioen herkennen. Voor het vaststellen van de werkelijke maandlasten is naast de woonlasten ook het ontvangen pensioen van belang. Wanneer de AOW-leeftijd is bereikt moet de huidige bruto jaaruitkering (BrutoJaarUitkering) worden ingevuld met het te bereiken/ bereikte pensioen, weergegeven als jaarbedrag vanaf de pensioenleeftijd. Indien de aanvrager de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, is ook het huidig opgebouwde pensioenbedrag benodigd voor de werkelijke lastentoets. Hiervoor komt binnen HDN18 het maatschappij specifieke veld BrutoJaarUitkeringOpgebouwd (N12/2) beschikbaar met definitie ‘Het huidig opgebouwde brutobedrag behorend bij de uitkering. Weergegeven als jaarbedrag.’ Dit pensioenbedrag moet als jaarbedrag worden ingevuld. Met HDN19 wordt dit veld opgenomen in het generieke AX-berichtschema.

5. Bewijsstukken voor NHG. NHG geeft aan dat met de volgende stukken de werkelijke lasten ondersteund kunnen worden: “Voor het aantonen van de huidige werkelijke maandlasten van een klant kan de geldverstrekker kiezen uit:
– Fiscale jaaropgave hypotheek
– Fiscale jaaropgave levensverzekering
– Fiscale jaaropgave beleggingen
– Afschrift van de betaalrekening. Waarop de rente en de inleg staan”

6. Seniorenhypotheek zonder NHG. Wanneer aanbieders de seniorenpropositie zonder NHG willen aanbieden, wordt deze propositie binnen HDN ingericht middels ‘CodeLeningMij’ in entiteit Lening.