Leden en gebruikersbeleid

HDN zet zich voor alle ketenorganisaties in voor een gestandaardiseerd, snel en efficiënt proces, kostenverlaging in de keten en ketencommunicatie via een goed beveiligd netwerk. Dit doet HDN vanuit een coöperatieve verenigingsstructuur, zonder winstoogmerk.

Eén van de basisprincipes van de coöperatieve vereniging HDN is, dat alle partijen die gebruik maken van respectievelijk het HDN Platform, de communicatiesoftware en/of het HDN Protocol, een financiële bijdrage aan HDN leveren. Hiermee dragen alle partijen (financieel) bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van HDN, waardoor zij kunnen profiteren van de voornoemde ketenvoordelen.

HDN kent drie verschillende categorieën ketenorganisaties:

 1. HDN Leden
 2. HDN Gebruikers
 3. HDN Certificaatafnemers

1. HDN Leden

Als één of meer van de volgende criteria van toepassing zijn, classificeert de organisatie zich als HDN lid en gaat HDN een lidmaatschapsovereenkomst met deze organisatie aan.

 • leverancier van hypotheek, verzekering of kredietproducten
 • zelfstandige entiteit
 • eigen commerciële propositie in de markt
 • voldoet aan de toelatingscriteria conform de HDN Statuten

De leden dragen op de volgende wijze financieel bij aan de vereniging:

 • € 26.010,- éénmalige entreefee hypotheekaanbieder
 • € 13.005,- éénmalige entreefee kredietaanbieder of verzekeraar
 • € 23.409,- jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage hypotheekaanbieder
 • € 11.704,50 jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kredietaanbieder of verzekeraar
 • € 13.005,00 jaarlijks vastrecht (per gebruikt endpoint)
 • € 6.120,00 jaarlijkse bijdrage Inkomensbepaling Loondienst
 • € 140,45 per certificaat

Tevens betaalt het lid maandelijks de gebruikte berichtsoorten:

 • € 2,60 per hypotheekdossier
 • € 1,04 per documentdossier
 • € 0,52 per leven, krediet of mutatiebericht

HDN onderscheidt onder haar leden verschillende categorieën productaanbieders, welke afhankelijk van de aangeboden productsoorten (hypotheken, kredieten of verzekeringen) via HDN naar lidmaatschapscategorie worden ingedeeld :

Hypotheekaanbieder
Productaanbieders die hypotheken verstrekken via HDN, betalen de eenmalige entreefee, een volledig lidmaatschap en vastrecht per jaar en de maandelijkse kosten voor de gebruikte berichtsoorten. Deze leden genieten 100% stemrecht.

Half lidmaatschap (kredietaanbieder/ verzekeraar)
Productaanbieders die verzekeringen of kredieten leveren, betalen de eenmalige entreefee, een half lidmaatschap per jaar, volledig vastrecht en de maandelijkse kosten voor de gebruikte berichtsoorten. Deze leden genieten 50% stemrecht in de ALV.

Volledig lidmaatschap (All-in)
Productaanbieders die 2 of meer productsoorten via HDN leveren, betalen de eenmalige entreefee, een volledig lidmaatschap en vastrecht per jaar en de maandelijkse kosten voor de gebruikte berichtsoorten. Deze leden genieten 100% stemrecht in de ALV.

Bestaand lid, nieuw label
Als een bestaand lid een nieuw label op HDN introduceert, rekent HDN geen eenmalige entreefee. De overige bijdragen zijn wel volledig van toepassing (lidmaatschap, vastrecht en berichtprijzen).

Lid met eigen distributienetwerk
Als een lid een eigen distributienetwerk heeft (eigen adviseurs in dienst en/of een eigen kantorennetwerk), classificeert deze organisatie zich tevens als HDN Gebruiker (ad. € 5.202,- per jaar). Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen het type distributie, namelijk distributie die uitsluitend gericht is op de eigen producten van de organisatie of een combinatie van eigen producten en producten van derden. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat het in de laatste situatie de achterliggende productaanbieders willen weten van welke adviseur de HDN-berichten afkomen. De berichten moeten traceerbaar zijn. In de situatie dat het uitsluitend om eigen adviseurs en eigen productie gaat, is dat niet nodig. Hier gaat het om interne verwerking van aanvragen.

Dus afhankelijk van het type distributie (en de technische inrichting) worden deze organisaties naast de HDN Gebruikersbijdrage ad. € 5.202,-  al dan niet aangeslagen voor certificaatkosten per adviseur per jaar (onafhankelijk of deze certificaten voor de technische inrichting nodig zijn):

 • Adviseurs adviseren/bemiddelen uitsluitend eigen producten van de organisatie: geen certificaatkosten per adviseur, tenzij de organisatie voor de technische inrichting extra certificaten nodig heeft. In het laatste geval geldt de certificaatprijs van € 140,45 per benodigd certificaat.
 • Adviseurs adviseren/bemiddelen ook producten van andere aanbieders: organisatie wordt tevens aangeslagen voor een certificaat per adviseur per jaar ad. € 140,45. De technische inrichting voor de communicatie naar andere geldverstrekkers ondersteunt met één certificaat per kantoor/vestiging/adviseur.

Online portals van leden worden niet gezien als separaat distributienetwerk en vallen onder het lidmaatschap van de aanbieder.

Junior Lidmaatschap en strippenkaart
Hypotheekverstrekkers die maximaal 1.200 HDN berichten op jaarbasis ontvangen, (uitgezonderd de procesberichten, zoals Statusberichten) en die via een op HDN aangesloten servicer werken, komen in aanmerking voor een Junior Lidmaatschap. Omdat deze servicers al op HDN zijn aangesloten en zij ervaring met HDN hebben, maakt HDN beperkt aansluitkosten t.o.v. de situatie dat een nieuwe partij rechtstreeks aangesloten en onderhouden moet worden. Een junior lid treedt toe als lid zonder stemrecht.

Een junior lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 5.202,- en € 13,01 per bericht/dossier. De hogere bericht/dossierprijs wordt in rekening gebracht als een combinatie van vastrecht en bericht/dossiertik. HDN brengt deze tikprijzen rechtstreeks in rekening bij het junior lid. HDN stelt aan het eind van het kalenderjaar vast of het junior lid voor het komende jaar zelfstandig lid van HDN moet worden. Hiervan is sprake als het maximale berichtaantal in het lopende kalenderjaar is overschreden.

Vanuit de servicer wordt verwacht dat de junior leden op een dusdanige wijze ingericht worden, dat HDN zelf kan monitoren hoe het berichtverloop van het junior lid is. Bij hypotheekaanbieders die als junior lid nieuw toetreden tot HDN, zal HDN gezamenlijk met de servicer de inrichting op het HDN platform vormgeven. Aan deze inrichting is voor het junior lid een eenmalige verplichte bijdrage voor de inrichtingskosten ad € 5.202,- verbonden.

Voor de hele kleine, slapende portefeuilles met ca. 100 mutatie- en externe bronberichten per klant op jaarbasis biedt HDN de servicers een strippenkaart aan. De strippenkaart bevat totaal 1.200 HDN mutatiedossiers (MX/IA/IX) en/of externe bronberichten (EA/EX) per kalenderjaar. De servicer betaalt voor de aanschaf van deze strippenkaart € 17.850,- en deze strippenkaart is 1 kalenderjaar geldig. Wanneer de servicer minder berichten verbruikt, dan vindt geen restitutie plaats. Verbruikt de servicer meer berichten, dan worden deze door de servicer afgerekend op €20,40 per bericht.

2. HDN Gebruikers

Als één of meer van de volgende criteria van toepassing zijn, classificeert de organisatie zich als HDN Gebruiker en gaat HDN een gebruikersovereenkomst met deze organisatie aan.

 • leverancier van software, die gebruik maakt van de HDN Communicatie software, de HDN Standaard en/of het HDN protocol
 • distributie organisatie met zelfstandige entiteit
 • distributie organisatie met eigen commerciële propositie in de markt
 • distributie organisatie vanaf 10 adviesvestigingen
 • distributie organisatie vanaf 100 of meer aanvragen per maand (het totaal van: leven, hypotheken, kredieten) behandelt
 • organisatie die gebruik maakt van een HDN enterpriseserver
 • servicer die hypotheekportefeuilles administreert en beheert voor hypotheekverstrekkers

HDN Gebruikers die hypotheken en/of 2 meer productsoorten via HDN aanvragen/ondersteunen, betalen een jaarlijkse gebruikersbijdrage van € 5.202,-. Er zijn geen entreefee of berichtprijzen van toepassing.

Mono gebruiker
Als een HDN gebruiker enkel gebruik maakt van HDN voor kredieten of verzekeringen (inclusief procesberichten), wordt deze aangemerkt als HDN Mono-gebruiker en betaalt een jaarlijkse gebruikersbijdrage van € 1.560,60. Er zijn geen entreefee of berichtprijzen van toepassing. Als een HDN Mono-gebruiker meerdere productsoorten via HDN gaat aanbieden, wordt zij alsnog aangemerkt als HDN Gebruiker en gelden voornoemde voorwaarden.

3. HDN Certificaatafnemers

Als één of meer van de volgende criteria van toepassing zijn, classificeert de organisatie of persoon zich als HDN certificaatafnemer en gaat HDN een certificaatovereenkomst met deze organisatie of persoon aan. De organisatie of persoon betaalt een jaarlijkse certificaatbijdrage (€ 140,45) en er zijn geen berichtprijzen gekoppeld aan de certificaatafnemers (in tegenstelling tot de HDN leden).

 • maakt gebruik van het HDN certificaat
 • maakt gebruik van HDN basic software

Voor de HDN Certificaatafnemers gelden algemene voorwaarden.

Certificaten voor HDN leden en HDN Gebruikers
Iedere organisatie die van het HDN platform gebruik maakt, heeft minimaal 1 certificaat nodig voor toegang tot het platform en overige diensten. Alle organisaties betalen €  140,45 per afgenomen certificaat.

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Een schematische weergave van de Tarieven 2021 zijn hier te downloaden.