Zelfstandig ondernemers

 

Het inkomen van een ondernemer kan via twee methoden worden opgegeven:
1. Met de Inkomensverklaring ondernemer, afgegeven door een (geaccrediteerde) partij. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensverklaringOndernemer
2. Met de Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen. Dit wordt meegegeven in de entiteit Onderneming (zie onderstaand)

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Jaarstukken 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen

Wanneer Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen worden gebruikt als onderbouwing van het inkomen uit de onderneming, moet de entiteit Onderneming worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden. Recente aanpassingen zijn bovenaan terug te vinden.

HYPOTHEKEN

HDN 19

Per HDN 19 wordt de Rechtsvorm in HDN gelijk getrokken met de Rechtsvormen zoals gedefinieerd bij de Kamer van Koophandel. Ook wordt het datatype van het veld KvKnummer aangepast aan die van KvK.

 • Het datatype van KvKnummer wordt ([0-9]{8}), zoals ook door KvK in gebruik. Met dit datatype blijven opgegeven voorloopnullen behouden. De reguliere expressie in de berichtschema’s is \d{8} .
 • Het gelijktrekken van de rechtsvormen vindt plaats met behoudt van de huidige waardenlijst RechtsVormType.  De nieuwe waarden, zoals in gebruik bij de Kamer van Koophandel, wordt toegevoegd aan deze lijst en de huidige waarden komen per HDN19 te vervallen. {Update 14 jan 2019: in onderstaande tabel afkortingen in nieuwe omschrijvingen verwijderd + onterecht toegevoegde rechtsvormen verwijderd}
Code Omschrijving
Vervallen 01 Eenmanszaak
Nieuw EMZ Eenmanszaak
Vervallen 02 Maatschap
Nieuw MA Maatschap
Vervallen 03 Vennootschap onder firma (VOF)
Nieuw VOF Vennootschap onder firma
Vervallen 04 Commanditaire vennootschap (CV)
Nieuw CV Commanditaire vennootschap
Vervallen 05 Besloten vennootschap (BV)
Nieuw BV Besloten vennootschap
Vervallen 06 Naamloze vennootschap (NV)
Nieuw NV Naamloze vennootschap
Vervallen 08 Stichting
Nieuw ST Stichting

 

HDN 18

Per HDN18 wordt de SBI-code vervangen door de entiteit SBI. Een onderneming kan ook meerdere SBI codes hebben. Deze worden nu ongestructureerd in het veld gezet (met een punt, komma, streepje, spatie ertussen). Ook wordt het format van het veld SBI-code aangepast van AN25 naar AN6.  Een SBI code is namelijk maar 4 of 5 tekens lang.

HDN 17

Naar aanleiding van een groeiend aandeel zelfstandige ondernemers bij hypotheekaanvragen en de uitbreiding van de NHG Voorwaarden & Normen voor startende ZZP-ers is onderzocht op welke wijze de HDN processen geoptimaliseerd kunnen worden t.b.v. zelfstandig ondernemers. Met HDN17 worden hiervoor meerdere aanpassingen doorgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat een meer eenduidige terminologie en eenduidig gebruik van dezelfde gegevensset door verschillende aanbieders, bijdraagt aan een gebruiksvriendelijker en daarmee efficiënter hypotheekproces voor zelfstandig ondernemers. HDN17 bevat richtlijnen voor het gebruik van dezelfde definities en aanpassingen voor het gebruik van dezelfde gegevensset door verschillende aanbieders.

Terminologie & definities

 • In geval van zelfstandig ondernemers wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen die werken in opdracht van een opdrachtgever (zelfstandige zonder personeel) en de rechtspersonen (zelfstandigen met personeel). Een freelance is gelijk aan de ZZP’er. Deze wordt binnen HDN niet gebruikt en komt te vervallen met HDN17.
 • De DGA wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, ook als hij een dienstbetrekking heeft. Een mogelijk dienstbetrekking bij een DGA is afhankelijk van het percentage aandelen. Hieruit is vastgesteld dat DGA binnen HDN een zelfstandig ondernemer is.
 • Vrije beroepen zijn per 1 juli 2008, met de komst de Handelsregisterwet, verplicht bij KvK ingeschreven te zijn. Uitgangspunt is dat deze vrije beroepen een KvKnummer en SBI-code kennen.

Gegevensset
De entiteit Onderneming is onderzocht. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken en aanpassingen vastgesteld:

1. Zelfstandig ondernemers worden met de entiteit Onderneming meegegeven binnen HDN.

2. Met de HDN17 aanpassingen is de verdeling van generieke en maatschappij specifieke velden als volgt:
– De generieke dataset die per onderneming meegegeven moet worden bestaat uit: rechtsvorm, soortonderneming, DGAJN, PctAandelen, IngangsDtOnderneming, KvKnummer, InkomenZelfstandige, Inkomen1jr tm Inkomen3jr
– De maatschappij specifieke velden die toegevoegd kunnen worden in entiteit onderneming zijn: EindDtOnderneming, RSIN, InkomenPrognoseLopendJr, GerealiseerdBedragLopendJr, GerealiseerdBedragDt, SBI-code

3. In geval van zelfstandig ondernemers wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen die werken in opdracht van een opdrachtgever (zelfstandige zonder personeel) en de rechtspersonen (zelfstandigen met personeel). Een freelance is gelijk aan de ZZP’er. Deze wordt binnen HDN niet gebruikt en komt te vervallen met HDN17.

4. De combinatie van SoortOnderneming en RechtsVorm geeft weer welk type onderneming sprake is. Vijf rechtsvormtypen in de huidige lijst worden niet gebruikt en komen te vervallen, namelijk:
– Vervallen: Vereniging, Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA), Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA), Coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (WA), Onderlinge waarborgmaatschappij
– Behouden blijven: Eenmanszaak, Maatschap, Vennootschap onder firma (VOF), Commanditaire vennootschap (CV), Besloten vennootschap (BV), Naamloze vennootschap (NV), Stichting

5. De DGA wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, ook als hij een dienstbetrekking heeft. Een mogelijk dienstbetrekking bij een DGA is afhankelijk van het percentage aandelen. Hieruit is vastgesteld dat DGA binnen HDN een zelfstandig ondernemer is. DGA gerelateerde zaken komen binnen de entiteit DienstBetrekking te vervallen en DGAJN en PctAandelen worden opgenomen binnen de entiteit Onderneming. Beide velden worden onderdeel van het generieke berichtschema, waarbij PctAandelen de conditionele verplichting krijgt dat deze gevuld moet worden als DGAJN is ja.

6. De Ingangsdatum (HDN: IngangsDtOnderneming) komt overeen met de ingangsdatum bij KvK. Deze extra toelichting wordt opgenomen binnen HDN: “is gelijk aan inschrijving KvK.” M.b.t. vrije beroepen geldt het eerder genoemde uitgangspunt. Noot: NHG gebruikt de ingangsdatum bij KvK als peildatum of sprake is van een startende zelfstandige ondernemer. HDN hanteert daarbij het uitgangspunt dat o.b.v. de ingangsdatum afgeleid kan worden of sprake is van een startende ondernemer of van een ondernemer die drie of meer kalenderjaren inkomen kan overleggen.

7. De Einddatum (HDN: EindDtOnderneming) wordt minimaal gebruikt door aanbieders. Bij de opvraging van de onderneming bij KvK komen alleen actieve KvK’s retour; er is geen sprake van historie. Verder geldt dat een hypotheekaanvraag alleen bij actieve KvK’s in behandeling wordt genomen. Het veld EindDtOnderneming blijft maatschappij specifiek.

8. Het vestigingsnummer (HDN: VestigingsNummer) heeft geen betekenis bij een hypotheekaanvraag. Dit veld komt te vervallen.

9. Het KvKnummer is van belang. Per 2018 wordt ook het RSIN nummer van belang. RSIN is al aanwezig binnen de entiteit Onderneming.

10. De huidige betekenis van het maatschappij specifieke veld InkomenPrognoseLopendJr is niet eenduidig. Er bestaan twee mogelijkheden de prognose van het inkomen op te geven:
– op basis van het gerealiseerde inkomen tot het moment van de aanvraag
– wat wordt verwacht over het gehele kalenderjaar
Hierbij is het moment van de hypotheekaanvraag van belang: in geval van seizoen afhankelijk beroep (bijvoorbeeld strandtent of winteractiviteiten) fluctueert het inkomen sterk wat zijn effect heeft op werkelijk gerealiseerd inkomen. Met HDN17 worden de velden GerealiseerdBedragLopendJr en GerealiseerdBedragDt als maatschappij specifieke velden toegevoegd waarmee het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag van het lopende kalenderjaar meegegeven kan worden inclusief de datum tot wanneer dit bedrag is gerealiseerd. (Noot: NHG hanteert gerealiseerd bedrag). Het veld InkomenPrognoseLopendJr moet gevuld worden met de inkomensprognose van het gehele kalenderjaar. Met deze oplossing wordt eenduidig meegegeven wat het (verwachte) inkomen is voor het lopende kalenderjaar.

11. De toepassing van het veld Inkomenzelfstandige wordt eenduidig gemaakt door in de omschrijving de haakjes te laten vervallen. De omschrijving wordt dan: “De gemiddelde netto jaarwinst over de afgelopen 3 kalenderjaren tot maximaal de nettowinst van het laatste kalenderjaar.”

12. Het inkomen van een zelfstandig ondernemer blijft opgegeven worden met Inkomen1jr, Inkomen2jr, Inkomen3jr en per KvK.

13. Het veld LandBelastingVerplichting is niet in gebruik in de maatschappij eigen berichtschema’s. Dit veld wordt onderzocht of dit fiscaal nodig is per inkomstentype of over alle inkomenstypen heen.

14. Het veld PctInkomenMeetellen wordt niet door partijen gebruikt. Komt te vervallen.

15. Het veld DuurInMndMeetellen wordt niet door partijen gebruikt. Komt te vervallen.

16. Wens is om bij een hypotheekaanvraag van een zelfstandig ondernemer te weten in welke branche en/of sector de zelfstandig ondernemer actief is. Het toevoegen van een lijst met sectoren en/of branchetypen heeft niet de voorkeur. Ervaring leert dat deze lijsten door het intermediair niet als gebruiksvriendelijk worden ervaren en daardoor regelmatig willekeurig worden gebruikt, waardoor onbetrouwbare informatie wordt ontvangen. KvK werkt met de SBI-code. Deze code is gebaseerd op CBS tabellen en kent zodoende een eenduidige instructie. Extra voordeel van deze SBI-code is dat zowel de adviseur als de consument deze SBI-code van de KvK-uittreksel kunnen overnemen en de eigen interpretatie van waardenlijsten wordt voorkomen. De lijst met SBI codes is op te vragen op de site van het CBS.
– Per HDN17 wordt het mogelijk deze SBI-code op te vragen en wordt het veld SBI-code als maatschappij specifiek veld toegevoegd aan HDN.

17. [Update september 2017] Het veld AantalOndernemingen is vanaf AX 17.0.9.0 maatschappij specifiek beschikbaar. In een aanvraag kan in de entiteit ‘Onderneming’ het inkomen uit een onderneming zoals een BV of eenmanszaak worden opgegeven. Het komt regelmatig voor dat het inkomen vanuit een BV bestaat uit meerdere onderliggende BV’s. Met het veld AantalOndernemingen kan worden opgegeven hoeveel onderliggende BV’s er zijn die bijdragen aan het inkomen. Hiermee kunnen direct de juiste documenten worden opgevraagd i.g.v. meerdere ondernemingen. Naar wens kan de maatschappij dit veld verplicht maken als de RechtsVorm gelijk is aan ’05 Besloten vennootschap (BV)’ en eventueel optioneel bij de andere rechtsvormen.

KREDIETEN

Binnen Hypotheken is het proces voor Zelfstandig ondernemers onder de loep genomen. Hieruit zijn meerdere verbeterpunten benoemd die ook raakvlakken hebben met kredieten. In overleg met de werkgroep Kredieten is besloten mee te gaan in de opschoning van velden. Nieuwe velden worden niet toegevoegd, omdat deze niet bijdragen binnen het kredietproces. De aanpassingen zijn als volgt:

 • PctInkomenMeetellen, DuurInMndMeetellen komen beide te vervallen
 • Binnen SoortOndernemingType komt Freelance te vervallen
 • Binnen RechtsvormType komen vijf niet-gebruikte typen te vervallen: Vereniging, Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA), Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA), Coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (WA), Onderlinge waarborgmaatschappij.
 • Binnen entiteit DienstBetrekking komt DGAJN te vervallen

Na de aanpassingen bestaat de entiteit Onderneming binnen KX uit:

 • Generieke dataset: Rechtsvorm, SoortOnderneming, IngangsDtOnderneming, InkomenZelfstandige, Inkomen1jr, Inkomen2jr, Inkomen3jr
 • Maatschappij specifieke velden: KvKnummer