Leningdeel

Deze pagina bevat informatie over leningdelen:
1. {Update 12 sept 2019} Einddatum additioneel op duur in maanden (per HDN 19)
2. Fiscale aftrekbaarheid van een leningdeel (per HDN 19)

 


Einddatum additioneel op duur in maanden

Aanleiding van de introductie van einddatum is dat de duur van verstrekte leningen langer kan zijn dan de duur van het recht  op renteaftrek waarop de consument recht heeft  De consument kan dan geen gebruik maken van dit recht op renteaftrek; een situatie welke niet gewenst is.

Er zijn drie redenen te benoemen waardoor leningdelen een langere looptijd hebben dan dat de Belastingdienst toestaat.

1) Ten eerste wordt de duur van het recht op renteaftrek vastgesteld o.b.v. informatie afgegeven door de consument. Echter, de exact resterende duur is bekend bij de belastingdienst. De consument kan onbewust onvolledige informatie verstrekken. Dit risico neemt toe wanneer meerdere hypotheken en aanpassingen op die hypotheken in het verleden hebben plaatsgevonden. Gedurende het advies stelt een adviseur de resterende duur op basis van deze informatie vast.

2) Tweede punt is gerelateerd aan het aflosschema. Het aflosschema van leningen die passeren op de 1e van de maand, start niet altijd op diezelfde 1e van de maand. Het Ministerie van Financiën stelt dat aflosschema’s op de 1e van de maand moeten starten wanneer een lening ook op de 1e passeert. (Geen oorzaak is passeren in de loop van een maand. Hierover stelt het Ministerie van Financiën dat het aflosschema de 1e van de maand erna mag starten). De geldverstrekkers stellen de definitieve ingangsdatum van het aflosschema vast.

3) Derde punt is dat een oude hypotheeklening overgaat in een nieuwe hypotheeklening en dat daarbij de ingangsdatum (passeerdatum) is verschoven. Het verschuiven van een ingangsdatum kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer het oude huis later wordt verkocht dan eerst was verwacht. Door het verschuiven is de duur in maanden van de nieuwe lening niet meer gelijk aan de duur van het recht op renteaftrek. Dit is niet gewenst en met de introductie van einddatum in leningdeel wordt dit voorkomen.

De ketenafspraak per HDN 19 is dat expliciet aangegeven moet worden wanneer de einddatum van een leningdeel t.o.v. de duur in maanden leidend is bij een hypotheekaanvraag. Mocht de ingangsdatum van de lening dan verschuiven, dan kan de duur in maanden van het leningdeel worden aangepast o.b.v. de opgegeven einddatum. In de HDN Standaard ziet dat er als volgt uit:

  • Leningdeel/VasteEindDtLeningdeelJN (datatype boolean) wordt toegevoegd aan de generieke dataset met de omschrijving ‘Indicator of de einddatum van het leningdeel leidend is t.o.v. de duur in maanden. Indien sprake is van een vaste einddatum van het leningdeel, moet deze indicator met Ja worden ingevuld.’ {Update 12 sept 2019} Deze boolean is verplicht, zodat altijd een keuze gemaakt moet worden voor ofwel een vaste einddatum, ofwel voor een duur in maanden.
  • Leningdeel/DuurInMnd blijft bestaan
    • {Update 12 sept 2019} Leningdeel/DuurInMnd wordt conditioneel verplicht, dit moet gevuld worden wanneer er in VasteEindDtLeningdeelJN is gekozen voor ‘Nee’.
  • Leningdeel/EindDtLeningdeel (datatype Datum) wordt toegevoegd aan de generieke dataset met de omschrijving ‘Einddatum van het leningdeel. Wanneer sprake is van aflossing, is deze einddatum gelijk aan de einddatum van het aflosschema.’
    • Aanvullend op de verwerking van einddatum bij aanbieders: de einddatum wordt altijd naar beneden afgerond omdat bij het naar boven afronden kans bestaat dat de fiscale looptijd wordt overschreden. Voor de consument mag geen fiscale probleem ontstaan. Deze wijze van afronden geldt zowel voor leningdelen met als zonder aflossingsverplichting.
    • Leningdeel/EindDtLeningdeel is conditioneel verplicht, dit moet gevuld worden wanneer er in VasteEindDtLeningdeelJN is gekozen voor ‘Ja’.
  • De velden in het statusmelding bericht (SX) blijven ongewijzigd. DuurInMnd blijft verplicht en EindDtLeningdeel wordt niet toegevoegd. Hierbij geldt dat onduidelijk is welke gegevens uit de statusmelding door adviespakketten worden overgenomen. Dit vraagstuk valt hier buiten scope.

Fiscale aftrekbaarheid van een leningdeel

Per leningdeel wordt opgegeven in welke mate de hypotheekrente aftrekbaar is bij de belastingdienst. Met de waardenlijst BelastingBox wordt aangegeven in welke belastingbox het bedrag van het leningdeel valt. Per HDN 19 is de ketenafspraak als volgt:

1. Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel geheel fiscaal aftrekbaar is bij de belasting, wordt belastingbox ‘box 1’ opgegeven. Er wordt geen ConsumptiefBedrag opgegeven (en is dus null).

2. Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel geheel niet fiscaal aftrekbaar is, wordt belastingbox ‘box 3’ opgegeven. Het bedrag wat niet fiscaal aftrekbaar is, wordt opgegeven in ConsumptiefBedrag. In dit geval zijn LeningDeelBedrag en ConsumptiefBedrag gelijk aan elkaar.

3. Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel deels fiscaal aftrekbaar is, wordt ‘box 1 / box 3’ opgegeven. Het bedrag wat niet fiscaal aftrekbaar is, wordt opgegeven in ConsumptiefBedrag.

Per HDN 19 komt het veld PctConsumptief in LeningDeel te vervallen. Dit veld is redundant aan het veld ConsumptiefBedrag.