Senioren tijdelijk tekort

Geldig vanaf

17 december 2020 - HDN 20.1

Ketenafspraak

De HDN-werkgroep Standaard Hypotheken heeft de inrichting van ‘Senioren tijdelijk tekort’ als onderdeel van de HDN Standaard vastgesteld. De volgende ketenafspraken zijn vastgesteld:

1. Expliciet maken van de aanvraag. ‘Senioren tijdelijk tekort’ is gedefinieerd als een explainsituatie die marktbreed wordt geaccepteerd en valt dus onder de HDN-definitie van maatwerk. Door in het veld ExplainReden de waarde ’03 Senioren tijdelijk tekort’ te kiezen kan expliciet gemaakt worden dat op deze regeling een beroep wordt gedaan.

  • Wanneer een maatschappij dit ondersteunt, dienen zij de volgende inregeling te hanteren in het schema:
    • De entiteit MaatwerkOplSpec dient te worden toegevoegd aan het schema;
    • Er kan gekozen worden voor een senioren verhuisregeling door het kiezen van deze waarde in het veld ExplainReden. Of er sprake is van NHG, kan worden aangegeven in de boolean NHG in de entiteit lening. Maatschappijen die de verhuisregeling alleen met NHG ondersteunen, kunnen de waarde ‘Senioren tijdelijk tekort’ in het veld ExplainReden alleen toestaan als er is gekozen voor NHG = Ja.
  • Wanneer een maatschappij het Senioren Tijdelijk Tekort in het geheel niet ondersteunt, kunnen zij deze waarde uitsluiten in het veld ExplainReden. Wanneer zij in het geheel geen maatwerk ondersteunen, dient de entiteit MaatwerkOplSpec (naast het veld MaatwerkOplossing) niet in het schema te worden opgenomen. Zie hierover verder: Maatwerk.

2. Toetsing tijdens tekortperiode. In de tekortperiode wordt alleen de maandlast van aflosvrije leningdelen op basis van rente (werkelijke last) berekend in plaats van annuïteiten. Verder verandert er niets aan de huidige rekenmethodiek.

3. Combinatie. Senioren tijdelijk tekort kan bij alle soorten aanvraag, dus aankoop, verhoging en oversluiting, worden toegepast. Deze regeling kan niet worden gekozen in combinatie met de Senioren verhuisregeling.

Aanleiding & achtergrond

Op latere leeftijd is het soms lastig om (aanvullende) financiering te krijgen. NHG wil onnodige drempels voor senioren (57 jaar en ouder) wegnemen en heeft een oplossing geïntroduceerd voor de situatie waarin bij twee aanvragers een tijdelijk financieringstekort ontstaat als de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt en de jongste aanvrager nog niet. Vanaf januari 2021 staan zij voor de tijdelijk tekort periode de werkelijke lastentoets toe. Hiermee wordt de toegang tot financiering voor deze groep verruimd.