Mutaties

Geldig vanaf

17 december 2020 - HDN 20.1

Ketenafspraak

De waardelijst Mutaties wordt gebruikt om het soort NHG melding aan te geven. De lijst is per HDN20.1 als volgt vastgesteld. Waardes met een * zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige berichtversie.

Waarde Code
Aankoop woning 1
Verwerving uit onverdeelde boedel 4
Afkoop erfpacht 7
Echtscheiding 27
Kwaliteitsverbetering 28
Verwerving volle eigendom 29
Aankoop via regioveiling 30
Verbeterde klantsituatie 31
Oversluiten zonder verhoging 32
Overname SVn Starterslening 33
Meerdere financieringsdoelen* 34*
Financieren wijzigingskosten* 35*

Verwerving uit onverdeelde boedel

De waarde ‘4 Verwerving uit onverdeelde boedel’ correspondeert met de RedenAanvraag ‘Erfopvolging’ in de NHG webservice.

In deze gevallen dient het afkoopbedrag doorgegeven te worden in het veld AfkoopErfgenamen. Dit veld komt beschikbaar vanaf AX 20.1 (voorheen werd dit bedrag doorgegeven in AfkoopExPartner).

Echtscheiding

De waarde ’27 Echtscheiding’ correspondeert met de RedenAanvraag ‘RelatieBeeindiging’ in de NHG webservice.

In deze gevallen dient het afkoopbedrag doorgegeven te worden in het veld AfkoopExPartner. Dit veld is vanaf AX 20.1 uitsluitend bedoeld voor de afkoop van de ex-partner; afkoop van erfgenamen dient afzonderlijk te worden doorgegeven in het nieuwe veld AfkoopErfgenamen.

Overname SVn Starterslening

Met de Voorwaarden & Normen 2020 heeft NHG norm 3.4.5 geïntroduceerd. Hierin is beschreven dat een aanvullende lening gebruikt mag worden voor het aflossen van een reeds bestaande SVN starterslening. Tegenwoordig bestaat een SVN starterslening uit twee delen. Een deel hiervan valt in box 1 en de ander in box 3 (de combinatielening). Beide delen mogen in de aanvullende lening mee worden gefinancierd.

Over de reguliere starterslening heeft de geldnemer al borgtochtprovisie betaald. Over dit deel van de lening is daarom geen borgtochtprovisie verschuldigd. Over de combinatielening wordt wel borgtochtprovisie in rekening gebracht. Deze richtlijn dient als verduidelijking hoe omgegaan dient te worden met oversluiting bij bestaande SVn startersleningen.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

Er zijn twee scenario’s beschreven t.a.v. bestaande SVn startersleningen. In beide gevallen wordt de bestaande SVn starterslening afgelost.

1. Oversluiting naar andere geldgever

In dit scenario heeft de consument een bestaande financiering bij geldgever X inclusief een starterslening bij SVn. Consument sluit over naar geldgever Y voor de totale financiering, hiermee wordt de starterslening afgelost en komt in de nieuwe constructie te vervallen. Dit dient als volgt te worden opgevoerd:

 • In het veld Regeling dient voor het van toepassing zijnde type te worden gekozen, bijvoorbeeld ‘oversluiting andere geldgever’;
 • In het veld Mutatie dient gekozen te worden voor het type ‘Oversluiten zonder verhoging’ omdat deze constructie onder de reguliere norm 3.1 valt;
 • De bestaande financiering wordt opgevoerd in de entiteit HuidigeFinanciering;
 • Het gedeelte ‘starterslening’ dient hier als afzonderlijke lening te worden opgevoerd in het veld FinancierBestaandeHyp  met als maatschappij ‘ZZ Anders’ en te worden gespecificeerd in het veld OmschrFinancier;
 • Het veld AflossingSVnStarterslening is hier niet van toepassing en dient niet gevuld te worden.

2. Oversluiting incl. verhoging bij dezelfde geldgever

In dit scenario heeft de consument heeft bestaande financiering bij geldgever X inclusief een starterslening bij SVn. Consument wil nu de starterslening bij SVn aflossen bij geldverstrekker X via een onderhandse verhoging of een tweede hypotheek en behoudt dus het overige deel van de financiering.

Dit dient als volgt te worden opgevoerd:

 • In het veld Regeling dient voor het van toepassing zijnde type te worden gekozen, bijvoorbeeld ‘onderhands’ of ’tweede of hoger in rang hypotheek’;
 • In het veld Mutatie dient gekozen te worden voor het type ‘Overname SVn Starterslening’ omdat deze constructie onder norm 3.4.5 valt;
 • De bestaande financiering kan worden opgevoerd in de entiteit HuidigeFinanciering. Dit is echter niet noodzakelijk omdat deze gegevens vaak al bekend zijn bij de geldgever;
 • Het gedeelte ‘starterslening’ dient hier te worden ingevuld in het veld AflossingSVnStarterslening.

Ketenafspraak voor aanbieders

 • Maatschappijen die het hierboven beschreven tweede scenario niet ondersteunen, dienen de waarde ‘Overname SVn Starterslening’ uit te sluiten in het schema middels een conditie op het veld Mutatie en hoeven het veld AflossingSVnStarterslening niet op te nemen in het schema.
 • Maatschappijen die het hierboven beschreven tweede scenario wel ondersteunen, mogen de waarde ‘Overname SVn Starterslening’ in het veld Mutatie open laten staan en dienen tegelijkertijd het veld AflossingSVnStarterslening toe te voegen aan het schema.

Meerdere financieringsdoelen

In de huidige Voorwaarden & Normen is het niet altijd mogelijk om verschillende financieringsdoelen tegelijkertijd met NHG te financieren. Vanaf de V&N 2021 maakt NHG het mogelijk dat bijvoorbeeld een verbouwing en het oversluiten van een SVn Starterslening in één proces kunnen worden gefinancierd. Een overzicht van welke combinaties van financieringsdoelen door NHG zijn toegestaan, is hier te vinden.