Inkomensbepaling Pensioen

Geldig vanaf

17 december 2020 - HDN20.1

Oorspronkelijke ingangsdatum

9 juli 2020

Ketenafspraak

Voor de uitkomsten van de IBP tooling wordt een nieuwe entiteit geïntroduceerd. Deze is maatschappijspecifiek en bevat drie velden. Net als andere inkomsten krijgt deze entiteit een plek rechtstreeks onder inkomsten, dus naast Uitkering. Dit is een keuze met het oog op de structurele inrichting, vergelijkbaar met de manier waarop IBL nu op hetzelfde niveau staat als Dienstbetrekking.

Plek:  OfferteAanvraag/Hypotheekgever/Inkomsten/InkomensBepalingPensioen
Voorkomens: 0-2


Omschrijving: Entiteit met de gegevens uit de Inkomensbepaling Pensioen. Wanneer het pensioeninkomen wordt bepaald aan de hand van de InkomensbepalingPensioen (IBP) berekening moet deze entiteit worden gevuld.

 

Ketenafspraken

  • In het HDN (AX)-bericht dient er een keuze gemaakt te worden tussen het doorgeven van het inkomen d.m.v. IBP ( via: Hypotheekgever/Inkomsten/InkomensbepalingPensioen) , of door het doorgeven van pensioeninkomen op de reguliere wijze  (via:  Hypotheekgever/Inkomsten/Uitkering/SoortUitkering)
  • De keuze voor IBP of overige pensioenstukken (zijnde niet IBP) geldt per hypotheekgever.
    Het is toegestaan om voor één hypotheekgever IBP te gebruiken en voor een tweede hypotheekgever het pensioeninkomen aan te tonen d.m.v. reguliere pensioenstukken en het inkomen door te geven via de entiteit: Uitkering.
  • Wanneer het pensioeninkomen wordt aangetoond d.m.v. IBP is het niet toegestaan om AOW en Ouderdomspensioen door te geven in het HDN AX bericht, via SoortUitkering.
  • In het maatschappij specifieke HDN schema dient onderstaande conditie opgenomen te worden:1. SoortUitkering heeft niet waarde (AOW, Ouderdomspensioen ) als //Hypotheekgever/Inkomsten/InkomensbepalingPensioen/SoortToetsinkomenIBP heeft waarde (Toetsinkomen voor AOW-leeftijd, Toetsinkomen bij AOW-leeftijd )

 

Aanleiding & achtergrond

In navolging van Inkomensbepaling Loondienst is op 9 juli 2020 de pilot: Inkomensbepaling Pensioen gestart. Inkomensbepaling Pensioen berekent een pensioen(toets)inkomen met de gegevens uit MijnPensioenOverzicht (MPO). Dit toetsinkomen kan worden gebruikt voor de hypotheekaanvraag.

Voor deze pilot hebben geldverstrekkers, intermediairs, NHG en HDN rekenregels opgesteld en is er een  een gestandaardiseerde rekentool ontwikkeld. Klanten downloaden hun pensioengegevens via Mijnpensioenoverzicht.nl en de adviseur gebruikt deze informatie in de rekentool die het pensioeninkomen afgeeft bij het aanvragen van een hypotheek.

De komende maanden werken ING, ABN AMRO, AEGON, Florius, Rabobank, De Hypotheker en NHG met de rekentool. Als de pilot succesvol verloopt wordt de applicatie voor alle intermediairs en geldverstrekkers beschikbaar gemaakt.