Inkomensbepaling loondienst

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via drie methoden worden vastgesteld. HDN ondersteunt deze drie methoden:

1. Met een Inkomensbepaling loondienst en het UWV-verzekeringsbericht. Via de tool voor Inkomensbepaling loondienst wordt het toetsinkomen vastgesteld. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst (zie onderstaand).
2. Met een Werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring.
3. Met een Perspectiefverklaring.
4. Met een Arbeidsmarktscan.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken. Onderstaand is de HDN ketenafspraak voor inkomensbepaling loondienst toegelicht.


Inkomensbepaling loondienst: drie varianten

{Update 25 februari 2019} Tijdens implementatie van inkomensbepaling loondienst (IBL) in de HDN Standaard is gebleken dat enkele aanbieders (nu nog) extra gegevens over de dienstbetrekking(en) in de hypotheekaanvraag, AX, willen ontvangen. Deze gegevens worden additioneel op de IBL-gegevens opgevraagd. De HDN Standaard ondersteunt drie varianten van Inkomensbepaling loondienst:

1) De aanbieder ondersteunt Inkomensbepaling loondienst in haar beleid. Gegevens over de dienstbetrekking worden uit de bewijslast herleid.
2) De aanbieder ondersteunt Inkomensbepaling loondienst in haar beleid. Gegevens over de dienstbetrekking worden uit de bewijslast herleid en in de hypotheekaanvraag (AX) opgevraagd.
3) De aanbieder heeft Inkomensbepaling loondienst (nog) niet opgenomen in haar beleid.

Onderstaand zijn deze varianten binnen de HDN Standaard toegelicht.


Inkomensbepaling loondienst: inrichting in HDN

In HDN 18 wordt het toetsinkomen, vastgesteld op basis van het UWV-verzekeringsbericht, in HDN binnen de entiteit Dienstbetrekking meegegeven. Hiervoor zijn de boolean SVLoonJN en het inkomensveld SV-loon in gebruik. Per HDN 19 (25 mei 2019) geldt de afspraak dat de gegevens van de inkomensbepaling loondienst worden meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst. {Update 25 februari 2019} Het inkomensveld SV-loon komt per HDN 19 te vervallen; het veld SVLoonJN krijgt een andere toepassing (zie onderstaand punt 2).

Per HDN 19 is de ketenafspraak voor de Inkomensbepaling loondienst als volgt gedefinieerd.

1. Wanneer de inkomensbepaling loondienst wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden ingevuld. Deze entiteit is onderdeel van de generieke dataset en kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld. (Deze variant is beschikbaar per AX 19.0.0). In deze situatie mag de entiteit Dienstbetrekking niet meegegeven worden.

2. {Update 25 februari 2019} Wanneer in de hypotheekaanvraag naast de IBL-gegevens ook gegevens over dienstbetrekking(en) gewenst zijn, moet in de entiteit Dienstbetrekking de indicator SVLoonJN worden toegevoegd. Op deze wijze herkennen ketenpartijen deze extra wens. Gegevens over de dienstbetrekking(en) worden dan meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking. Deze indicator is maatschappij specifiek en alleen in gebruik wanneer deze extra gegevens in de AX gewenst zijn. Wanneer de hypotheekaanvraag is gebaseerd op een werkgeversverklaring of perspectiefverklaring, moet deze indicator gevuld worden met Nee. Wanneer de hypotheekaanvraag is gebaseerd op een inkomensverklaring loondienst, moet deze indicator gevuld worden met Ja. (Deze variant is beschikbaar per AX 19.0.1)

5 3.  {Update 17 jan 2019Wanneer een aanbieder de Inkomensbepaling loondienst (nog) niet accepteert, {Update 25 februari 2019} kan moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit. (Deze variant is beschikbaar per AX 19.0.0) De conditie moet als volgt in de Beheertool worden ingericht:

2 4. De entiteit InkomensbepalingLoondienst bestaat uit de volgende velden:
a. Toetsinkomen (datatype N12_2. Generiek verplicht. Conditie: ≥ € 0,-)
b. AantalDienstbetrekkingen (datatype N2; generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het aantal dienstbetrekkingen dat bijdraagt aan het opgegeven inkomen.’
c. TotaalPensioenbijdrage (datatype N12_2. Generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het totaal aan pensioenbijdrage per maand. Wanneer sprake is van meerdere dienstbetrekkingen moeten de pensioenbijdrage bij elkaar worden opgeteld en het totaal hier worden meegegeven. Een totaal van € 0,- is toegestaan.’

3 5. Aanvullend op punt 4:
a. De ingangsdatum van een dienstbetrekking en het aantal uren per maand zijn te herleiden uit (de xml van) het UWV-verzekeringsbericht. De mate van intentie is te herleiden uit het aantal arbeidsjaren bij iedere werkgever, inzichtelijk met het UWV-verzekeringsbericht. Hiermee hoeft geen extra informatie opgegeven te worden over wel of geen intentieverklaring. Hiermee is type dienstverband niet in gebruik in deze entiteit.
b. Een UWV-verzekeringsbericht kan met een loonstrook gemapt worden o.b.v. naam, geboortedatum en loonheffingsnummer.
c. De afgiftedatum, de datum waarop de data door de bron is vrijgegeven (‘BronAfgifteDt’), is gedefinieerd als kenmerk van het document en niet als kenmerk van de hypotheekaanvraag. Overeenkomstig met de geldigheidsdatum van een werkgeversverklaring als kenmerk bij documenten.
{Update 25 februari 2019} Voor extra gegevens over dienstbetrekking(en) in de hypotheekaanvraag (AX), additioneel op stukken, kan de inrichting onder punt 2 worden overgenomen.

4 6. De hypotheekaanvraag moet per persoon op één methode voor dienstbetrekking zijn gebaseerd: of het UWV-verzekeringsbericht of de werkgeversverklaring. Wanneer zowel een UWV-verzekeringsbericht als een werkgeversverklaring voor één persoon aanwezig is mag de werkgeversverklaring niet worden ingestuurd bij de hypotheekaanvraag. Combinaties van UWV-verzekeringsbericht en werkgeversverklaring zijn bij éénzelfde persoon niet toegestaan.

6 7. Voor het meesturen van de bewijslast worden de volgende documenttypen gehanteerd:
a. Nieuw documenttype ‘UWV Verzekeringsbericht’ wordt geïntroduceerd. Het huidige documenttype ‘260 UWV SV-loon document’ komt per HDN20 te vervallen na uitsterfbeleid van 12 maanden.
b. Documenttype ‘011 Laatste loonafrekening’ wordt gebruikt voor de salarisspecificatie.

7 8. NHG valideert de inkomensbepaling loondienst aan de hand van twee documenten: het UWV-verzekeringsbericht en de loonspecificatie(s).


Scenario’s

Het gebruik van de entiteit InkomensbepalingLoondienst of  de entiteit Dienstbetrekking is afhankelijk van de aanwezigheid van een UWV-verzekeringsbericht of werkgeversverklaring enerzijds en van het aantal dienstbetrekkingen anderzijds. Het gebruik is als volgt vastgesteld.

UWV-verzekerings bericht WG-verklaring Eén of meer dienst betrekkingen Dienstbetrekking in HDN Standaard
Scenario 1 Ja Nee 1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met 1.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand.
Scenario 2 Ja Nee >1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met aantal dienstbetrekkingen waarop UWV-verzekeringsbericht is gebaseerd.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand van alle dienstbetrekkingen opgeteld.
Scenario 3 Nee Ja 1 Entiteit Dienstbetrekking éénmaal gevuld, overeenkomstig het aantal dienstbetrekkingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 4 Nee Ja >1 Entiteit Dienstbetrekking meerdere keren gevuld, overeenkomstig het aantal dienstbetrekkingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 5 Ja Ja 1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld.
 • {Update 25 febr 2019} Entiteit Dienstbetrekking niet ingevuld alleen ingevuld als gegevens over de dienstbetrekking ook in de AX gewenst zijn (additioneel op IBL-gegevens).
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met 1.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand.
 • Alleen UWV-verzekeringsbericht wordt ingestuurd. Werkgeversverklaring wordt niet geaccepteerd.
Scenario 6 Ja Ja >1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld. {Update 25 febr 2019} Entiteit Dienstbetrekking niet ingevuld alleen ingevuld als gegevens over de dienstbetrekking ook in de AX gewenst zijn (additioneel op IBL-gegevens).
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met aantal dienstbetrekkingen waarop UWV-verzekeringsbericht is gebaseerd.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand van alle dienstbetrekkingen opgeteld.
 • Alleen UWV-verzekeringsbericht wordt ingestuurd. Werkgeversverklaring wordt niet geaccepteerd.
Scenario 7 Nee Nee n.v.t. Bij de aanwezigheid van een perspectiefverklaring moet de entiteit Dienstbetrekking worden ingevuld.