Fiscaal geruisloze voorzetting

Met betrekking tot FiscaalGeruislozeVoortzetting ontbreken d.d. 2016 een aantal velden in het AX bericht waardoor achteraf alsnog aanvullende informatie bij tussenpersoon opgevraagd moet worden. Wens is om FiscaleGeruislozeVoortzetting verder te optimaliseren. De werkgroep Hypotheken heeft zich hierover gebogen en hieruit zijn onderstaande aanpassingen benoemd. Deze aanpassingen worden deels in HDN 16, als minors, en deels in HDN 17 doorgevoerd; per aanpassing is dit benoemd.

Inrichting OfferteAanvraag (AX) 16.0

FiscaalGeruislozeVoortzetting is op dit moment op de volgende locaties als entiteit binnen de AX aanwezig:

  • Als subentiteit van Lening/Leningdeel/FinancieleDekking
  • Als subentiteit van Lening/Leningdeel/BancaireDekking
  • Als subentiteit van FinancieleDekking

De reeds doorgevoerde aanpassingen in AX 16.0 zijn:

  1. Toevoeging FiscaleVormType ‘Kapitaalverzekering zonder eigen woningclausule’
  2. Nieuw is ‘BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd’ waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen bedragen bij leven en bij overlijden.

HDN 16.0 & 17.0 Optimalisatie Fiscaal geruisloze voortzetting

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd ter verbetering van Fiscaal geruisloze voortzetting.

1  Nieuw veld PremieBedrag (HDN16: mij veld; HDN17: optioneel binnen generiek)

Kijkend naar de standaard PSK SEW en PSK KEW formulieren, benodigd in geval van een FGV na acceptatie van de offerte, ontbreekt de contractuele premie per jaar binnen HDN. Hiervoor wordt het veld PremieBedrag toegevoegd aan entiteit FGV: binnen HDN 16.0 als maatschappij specifiek veld, binnen HDN 17.0 als optioneel veld binnen de generiek.

2. Nieuw veld OorspronkelijkeEindDtLopendeDekking (HDN16: mij veld; HDN17: opt. gen. veld) ; OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking onder leningdeel/FGV (HDN16: mij veld) ; DuurInMnd vervallen (per HDN17)

Kijkend naar de indicatoren voor het vaststellen van de doorlooptijden van fiscaal geruisloze voort te zetten polissen, ontbreekt op dit moment de mogelijkheid de einddatum op te geven van de oorspronkelijke polis. De ingangsdatum van het nieuwe leningdeel wordt hierop gebaseerd (einddatum is leidend). Het huidige veld DuurInMnd volstaat hier niet in/ risico dat deze onjuist wordt ingevoerd, met name bij polissen die eerder al zijn geconverteerd. Daarom wordt het veld OorspronkelijkeEinddatum toegevoegd aan de entiteit FGV. Binnen HDN 16.0 als maatschappij specifiek veld, binnen HDN 17.0 als optioneel veld binnen de generiek. Het veld DuurInMnd komt per HDN 17 te vervallen. Het veld OorspronkelijkeIngangsdatum is aanwezig in FGV onder FinancieleDekking (op rootniveau) en BancaireDekking. Dit veld wordt ook toegevoegd aan FGV onder leningdeel.

3. Nieuwe waardenlijst FiscaalRegimeFGV (HDN16: mij veld; HDN17: blijft mij veld)

Als FiscaleVormDekking de waarde KEW of Kapitaalverzekering heeft, moet bekend worden onder welk fiscaal regime dit valt. In geval van fiscaal geruisloze voortzetting gelden andere regimes dan bij een reguliere aanvraag, nl:

  • pre brede herwaardering
  • brede herwaardering
  • IB 2001

Het fiscaal regime is een kenmerk van de polis en kan niet worden afgeleid van bijv. ingangsdatum. Daarom wordt de nieuwe waardenlijst FiscaalRegimeFGV als maatschappij specifiek binnen HDN16 toegevoegd aan de entiteit FGV.

4. Nieuw velden VermogensrechtelijkGesplitstJN en ErfrechtelijkGesplitstJN (HDN16: mij veld; HDN17: blijft mij veld)

Bij een Kapitaalverzekering (FiscaleVormDekking) dient aangegeven te worden of  VermogensrechtelijkGesplitstJN dan wel ErfrechtelijkGesplitstJN is. Dit zijn maatschappij specifieke waarden. Om dit onderscheid te kunnen maken worden beide velden als maatschappij velden binnen AX 16 en entiteit FGV opgenomen.

5. Nieuw veld GarantieVerzekeringJN (HDN16: mij veld; HDN17: blijft mij veld)

Als FiscaleVormDekking de waarde KEW of Kapitaalverzekering heeft, moet bekend worden of de verzekering een Beleggings- of Garantieverzekering is, waarmee een gegarandeerd component in de opbouw van de rekening zit.   Deze vraagt is ook aanwezig op het standaard PSK SEW formulier. Hiervoor wordt binnen AX 16 en entiteit FGV de maatschappij specifieke boolean GarantieVerzekeringJN opgenomen.

6. FiscaleVormDekking naar generiek (per HDN17)

Per HDN17 wordt het veld FiscaleVormDekking opgenomen in het generieke bericht. Dit omdat dit veld van essentieel belang is i.g.v. FGV en nu maatschappij specifiek is.

7. BedragLopendeDekking en BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd vervallen (per HDN17)

Per HDN17  komen de bedragvelden BedragLopendeDekking en BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd te vervallen. Conclusie is dat de bedragen die gelden bij FiscaalGeruisLozeVoortzetting in de nieuwe structuur zijn terug te vinden in VerzekerdeBedragen. De bedragvelden BedragLopendeDekking en BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd zijn daarmee overbodig.